Vstup do systému

ZŠ a MŠ Josefův Důl

Učíme se aktivně a hrou

Projekty

Projektové dny čekají všechny žáky od 3. do 9. třídy vždy během března až dubna daného školního roku. Termín byl posunut z důvodu lepší organizace tohoto dne. Během těchto dní budou žáci tvořit dle pravidel různorodé výstupy, které se budou dotýkat jednotlivých průřezových témat, která by měli žáci naplňovat. Zároveň budou projekty ohodnoceny známkou, která se bude dotýkat vícero předmětů a také ty nejlepší výstupy budou vystaveny ve škole již při zápisu do 1. ročníku naší školy a během Dne otevřených dveří.

Jednotlivé projekty

Harmonizační pobyt (Osobnostní a sociální výchova)

Projekt je určen žákům 3.-9. ročníků a je zaměřen především na rozvoj osobnosti žáka a to ve všech směrech, konkrétně tedy na rozvoji spolupráce, komunikace, empatie a vzájemné pomoci. Aktivity projektu dále směřují ke stmelení třídních kolektivů - prevenci sociálně patologických jevů. V následující příloze naleznete celý projekt.

Ke stažení projekt osobnostní a sociální výchovy Harmonizační pobyt: OSV_projekt

Projekty k projektovým dnům

Jak s odpady? - 2.-3. ročník (Environmentální výchova)

Projekt pro žáky 2.-4. ročníku se dotýká odpadů, které zamořují naší planetu. Tento projekt by měl žáky dovést k přemýšlení o odpadech a o tom, jak s nimi zacházet. Máme je třídit, máme je recyklovat nebo spalovat či skládkovat? Jaké skupiny odpadů rozeznáváme a do které z popelnic je vhodit? To vše a mnoho dalšího se děti dovědí. Výstupem projektu bude poster A3, který žáci ve škole ve skupině vytvoří.

Ke stažení projekt environmentální výchovy Jak s odpady?: EVVO_projek_JD

Kdo, jak a co? - 4.-5. ročník (Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech)

Osobnosti evropských dějin i dnešní doby jsou zásadním tématem, se kterým se děti mají setkat na 1. stupni základní školy. Právě k tomuto tématu se bude vztahovat projekt, na němž budou naší žáci pracovat. Žáci ve dvojici zpracují dvoulist k vybrané osobnosti, z něhož se pak společně pokusíme vytvořit malou publikaci. Během pěti vyučovacích hodin děti absolvují hned několik aktivit, které jsou popsány ve formuláři projektu, proto se na něj určitě podívejte.

Ke stažení projekt výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Kdo, jak a co?: VME_projekt_JD

Potkal jsem ho a vypadal jinak - 6.-7. ročník (Multikulturní výchova)

Velmi zásadní pro vývoj každého z nás je schopnost přijímat jiné kultury. A naší žáci 6.-7. ročníku se toto naučí právě v projektu multikulturní výchovy, když absolvují mnoho zajímavých aktivit. Ty jim pomohou poznat zajímavé zvyky světových národů. Projekt bude vytvořen ve školním roce 2017/2018 a zařazen do ŠVP naší školy.

Nedemokratická uspořádání dnes a v dějinách - 8.-9. ročník (Výchova demokratického občana)

I v dnešním světě se setkáváme s mnoha příklady nedemokratických uspořádání, o nichž bychom měli něco málo vědět :-). V historii jich samozřejmě bylo mnohem více. A právě toto téma bude součástí projektu pro 8. a 9. ročník naší školy. Výstupem projektu bude prezentace, která bude zachycovat určitá nedemokratická uspořádání v dějinách lidstva. Jen naladíme, víte třeba kdo byl Pol Pot nebo Franco? A o mnoha dalších hlavních vůdcích nedemokratických uspořádání si vyhledáte informace, zhlédnete krátké filmy a nakonec i vytvoříte prezentace.

Ke stažení projekt Výchovy demokratického občana - Nedemokratická uspořádání dnes a v dějinách: VDO_projekt

V rámci projektových dnů mohou učitelé školy pro své žáky připravit vlastní projekty, které s nimi realizují. Projekty vždy zahrnují minimálně jedno až dvě průřezová témata, na která jsou zaměřeny. 

David Mánek

Kontakt

Základní a Mateřská škola Josefův Důl
Dolní­ Maxov 208
Josefův Důl
46844
ZŠ +420 483 381 033, +420/739 593 162
MŠ +420 483 381 020
zs@josefuvdul.eu